Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κεντρική Ιστοσελίδα TEI Αποφάσεις στο Διαύγεια
Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

6.1.Προκηρύξεις θέσεων

Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας «Ανακοινώσεις Τ.Ε.Ι. Μεσολόγγίου»

dangerΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  όλες  τις  νεώτερες Ανακοινώσεις  θα μπορείτε πλέον να τις βρείτε στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας:

 http://www.teiwest.gr/

Παλαιότερες ανακοινώσεις μπορείτε να βρείτε [Εδώ…]. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την υποστήριξη του υποέργου 04 στα πλαίσια της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κωδ. MIS 383566

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την υποστήριξη του υποέργου 04 με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων νανοδομημένων υλικών για εφαρμογές στην απορρύπανση υδάτινων συστημάτων από οργανικό και ανόργανο φορτίο» στα πλαίσια της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κωδ. MIS 383566 ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με εξωτερικό συνεργάτη σύμφωνα για σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα άτομο για την ανάθεση των παρακάτω αντικειμένων.
ΠΕ 1.: «Σύνθεση νέων λειτουργικών υλικών» Παρασκευή νανοσύνθετων οργανικών – ανόργανων λεπτών υμενίων και λεπτών νανοδομημένων υμενίων τιτάνιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την πρότασή τους, μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ στο γραφείο της Μονάδας Πρωτοκόλλου και Γραμματειακής Υποστήριξης (1ος όροφος) στο κτίριο του Ειδικού Λογαριασμού (ΒΙΛΑ ΚΟΛΛΑ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση για την πράξη ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ υποέργο 04».

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την πρότασή τους και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, με την προϋπόθεση ότι θα έχει παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την ανωτέρω προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ κ. Αθ. Καρακώστας τηλ. 2610369451.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη [Εδώ…].

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Πολυμεθοδολογία για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των νοσοκομειακών υπηρεσιών»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ, να συνεργαστεί με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, προκειμένου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την Τεχνική Υποστήριξη του ερευνητικού προγράμματος «Πολυμεθοδολογία για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των νοσοκομειακών υπηρεσιών».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους μαζί με τα δικαιολογητικά, μέχρι τη Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 14:00 μμ. στο γραφείο της Μονάδας Πρωτοκόλλου και Γραμματειακής Υποστήριξης (1ος όροφος) στο κτίριο του Ειδικού Λογαριασμού (ΒΙΛΑ ΚΟΛΛΑ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για το ερευνητικό πρόγραμμα «Πολυμεθοδολογία για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των νοσοκομειακών υπηρεσιών»».
Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά μαζί με την αίτησή τους και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την ανωτέρω προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη [Εδώ…].

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να συνάψει σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του από 13/1/2015 μέχρι 31/12/2015, ενδεικτικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.173,39 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2610369419 (κα. Ε. Καραγεωργίου, Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού).

Δείτε αναλυτικά [Εδώ…].

Υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Πολυμεθοδολογία για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό των νοσοκομειακών υπηρεσιών»

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εξωτερικό συνεργάτη,  στην κατηγορία Ερευνητή Ερευνητικού Προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την πρότασή τους, μέχρι την 25η Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14,00 μ.μ στο γραφείο της Μονάδας Πρωτοκόλλου και Γραμματειακής Υποστήριξης (1ος όροφος) στο κτίριο του Ειδικού Λογαριασμού (ΒΙΛΑ ΚΟΛΛΑ) του ΤΕΙ Πάτρας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση για το πρόγραμμα Πολυμεθοδολογία…»

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την πρότασή τους και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, με την προϋπόθεση ότι θα έχει παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την ανωτέρω προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.

Δείτε αναλυτικά [Εδώ…].

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την υποστήριξη του υποέργου 02 Αρχιμήδης ΙΙΙ MIS 383592

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη του υποέργου 02 Αρχιμήδης ΙΙΙ MIS 383592 σύμφωνα με τα παρακάτω:

Σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξητου υποέργου 02

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Γλωσσολογίας με μεταπτυχιακό
  • Αποδεδειγμένη γνώση συλλογής και ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων από παιδιά

Πρόσθετα προσόντα

  • Εμπειρία σε συλλογή γλωσσικών δεδομένων από παιδιά για ερευνητικούς σκοπούς

Δείτε αναλυτικά [Εδώ…].

Ημερολόγιο Ανακοινώσεων

Σεπτέμβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Φεβ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Αρχείο Ανακοινώσεων