Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Κεντρική Ιστοσελίδα TEI Αποφάσεις στο Διαύγεια
Υπηρεσία Διαχείρισης Συγγραμμάτων Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Τελευταίες Ανακοινώσεις

5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Σχετικά με ανακοινώσεις του ειδικού λογαριασμού του Τ.Ε.Ι.

Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας «Ανακοινώσεις Τ.Ε.Ι. Μεσολόγγίου»

dangerΘα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  όλες  τις  νεώτερες Ανακοινώσεις  θα μπορείτε πλέον να τις βρείτε στον ιστότοπο του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας:

 http://www.teiwest.gr/

Παλαιότερες ανακοινώσεις μπορείτε να βρείτε [Εδώ…]. 

Ανάρτηση πινάκων αξιολόγησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση του υποέργου 03 στα πλαίσια της πράξης «Αρχιμήδης 111 – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕI Μεσολογγίου» με κωδ. M1S 383566

Σήμερα την 13 Ιανουάριου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ, εγώ ο Αθανάσιος Καρακώστας, υπάλληλος ΤΕ κατηγορίας, Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Τμήματος Ερευνητικών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ανάρτησα παρουσία του συναδέλφου κ. Κοράκη Χαράλαμπου αναπληρωτή Προϊσταμένου του τμήματος Πρωτοκόλλου και Διοικητικής Μέριμνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, τους πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων για την υλοποίηση υποέργου 03 με τίτλο «Εκτίμηση γενετικών παραμέτρων και ανίχνευση γενετικών τόπων ποσοτικών ιδιοτήτων (QTL) για οικονομικά σημαντικούς χαρακτήρες σε καλλιεργούμενους πληθυσμούς τσιπούρας» στα πλαίσια της πράξης «Αρχιμήδης III – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κωδ. MIS 383566 μετά την υπ. αριθμ. 54276/18-11-2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Δείτε αναλυτικά [Εδώ….].

Δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη επιτροπών Ειδικού Λογαριασμού ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Ανακοινώνεται ότι την 14-01-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 π.μ, η επιτροπή κληρώσεων του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας θα διενεργήσει δημόσια κλήρωση, στα γραφεία του ΕΛΚΕ, για την ανάδειξη των παρακάτω επιτροπών.

  • Τριμελή επιτροπή με αναπληρωματικά μέλη για την διενέργεια και αξιολόγηση του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Energy autonomoussmartgreenhouse» στα πλαίσια του «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς» Κωδικός 11ΣΥΝ_7_298
  • Τριμελή επιτροπή με αναπληρωματικά μέλη για τη παραλαβή των αναλωσίμων του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Energy autonomoussmartgreenhouse» στα πλαίσια του «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς» Κωδικός 11ΣΥΝ_7_298.
  • Τριμελή επιτροπή και αναπληρωματικά μέλη για την διενέργεια και αξιολόγηση του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια του υποέργου με τίτλο «Σχεδιασμός, υλοποίηση και βελτιστοποίηση πρότυπου φωτοβολταϊκού στοιχείου τρίτης γενιάς στερεού τύπου σε μεγάλες διαστάσεις» και α/α «06», της πράξης ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ με MIS 38359

Δείτε το σχετικό έγγραφο [Εδώ..].

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμούγια την Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στα πλαίσια του υποέργου 06 «Σχεδιασμός, υλοποίηση και βελτιστοποίηση πρότυπου φωτοβολταϊκού στοιχείου τρίτης γενιάς στερεού τύπου σε μεγάλες διαστάσεις» στα πλαίσια της πράξης Αρχιμήδης ΙΙΙ

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια αναλωσίμων στα πλαίσια του υποέργου 06 «Σχεδιασμός, υλοποίηση και βελτιστοποίηση πρότυπου φωτοβολταϊκού στοιχείου τρίτης γενιάς στερεού τύπου σε μεγάλες διαστάσεις» στα πλαίσια της πράξης: Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Πάτρας» με κωδ. MIS 383592.
Συνολικός προϋπολογισμός 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται μέχρι την 27-01-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ..

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στις 27-01-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ΒΙΛΑ ΚΟΛΑ).

Δει΄τε την αναλυτική προκήρυξη [Εδώ…].

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων (χημικών) στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Energy autonomoussmartgreenhouse» στα πλαίσια του ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια αναλωσίμων (χημικών) στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Energy autonomoussmartgreenhouse» στα πλαίσια του «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011 – Συμπράξεις Παραγωγικών και Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασμένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τομείς» Κωδικός 11ΣΥΝ_7_298.
Προϋπολογισμός 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η παραλαβή των προσφορών θα γίνεται μέχρι την 27-01-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. .

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει στις 27-01-2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ. στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (ΒΙΛΑ ΚΟΛΑ).

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη [Εδώ…].

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης ιδιωτικού έργου για την υποστήριξη του υποέργου 04 στα πλαίσια της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κωδ. MIS 383566

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την υποστήριξη του υποέργου 04 με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων νανοδομημένων υλικών για εφαρμογές στην απορρύπανση υδάτινων συστημάτων από οργανικό και ανόργανο φορτίο» στα πλαίσια της πράξης «Αρχιμήδης ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Μεσολογγίου» με κωδ. MIS 383566 ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ να συνάψει μία σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με εξωτερικό συνεργάτη σύμφωνα για σύναψη μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα άτομο για την ανάθεση των παρακάτω αντικειμένων.
ΠΕ 1.: «Σύνθεση νέων λειτουργικών υλικών» Παρασκευή νανοσύνθετων οργανικών – ανόργανων λεπτών υμενίων και λεπτών νανοδομημένων υμενίων τιτάνιας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την πρότασή τους, μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ στο γραφείο της Μονάδας Πρωτοκόλλου και Γραμματειακής Υποστήριξης (1ος όροφος) στο κτίριο του Ειδικού Λογαριασμού (ΒΙΛΑ ΚΟΛΛΑ) του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Πρόταση για την πράξη ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ υποέργο 04».

Εναλλακτικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν την πρότασή τους και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή, με την προϋπόθεση ότι θα έχει παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μέχρι την ανωτέρω προκαθορισμένη ημέρα και ώρα.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ κ. Αθ. Καρακώστας τηλ. 2610369451.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη [Εδώ…].

Ημερολόγιο Ανακοινώσεων

Οκτώβριος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Φεβ    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Αρχείο Ανακοινώσεων